Privacy policy

Versie mei 2018

Algemeen

Balans in hoofd en huis respecteert de privacy van al haar cliënten en zal er alles aan doen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Balans in hoofd en huis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verzamelt Balans in hoofd en huis informatie?

Persoonsgegevens van cliënte worden door Balans in hoofd en huis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van de opdracht

Balans in hoofd en huis kan de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • Naam van huisarts
 • Naam van betrokken hulpverleners
 • Contactgegevens van naastbetrokkenen
 • Psychiatrische onderzoeksrapporten

Uw persoonsgegevens worden door Balans in hoofd en huis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna is het nog 15 jaar opgeslagen in het rapportagesysteem ONS van Nedap, waarna het verwijderd wordt.
 • Informatie uit het digitale dossier is door cliënten tijdens de 15 jaar altijd op te vragen.
 • Balans in hoofd en huis deelt geen informatie met derden. Gegevens van cliënten worden niet verstrekt aan anderen. Wanneer de betrokken cliënt op papier toestemming geeft aan Balans in hoofd en huis om informatie te verstrekken, kunnen derden informatie opvragen.

Wanneer Balans in hoofd en huis geen zorg kan leveren vanwege vakantie of ziekte wordt een onderaannemer ingehuurd die gemachtigd is om ook bovenstaande persoonsgegevens in te kunnen zien om de juiste zorg te kunnen leveren in afwezigheid van Balans in hoofd en huis.

Verwerking van persoonsgegevens van onderaannemers

Persoonsgegevens van onderaannemers worden door Balans in hoofd en huis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst onderaannemerschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Balans in hoofd en huis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Balans in hoofd en huis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in het rapportagesysteem ONS van Nedap voor de duur van 15 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Balans in hoofd en huis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Rapportagesysteem
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • De financier kan gegevens opvragen over de inhoud van de zorg. Dit wordt gegeven na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is toegestaan.

Bewaartermijn

Balans in hoofd en huis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balansinhoofdenhuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Balans in hoofd en huis wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen persoonsgegevens

Balans in hoofd en huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: info@balansinhoofdenhuis.nl.

Tot slot

Dit privacy beleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind u altijd op www.balansinhoofdenhuis.nl Balans in hoofd en huis raadt u aan dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u optimaal op de hoogte bent. De laatste datum van wijziging wordt in het privacy beleid vermeld.